PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE MĚSTA JAKO ŽIVÉHO A RŮZNORODÉHO SYSTÉMU JE PRACÍ DLOUHODOBOU A V ZÁSADĚ NEKONČÍCÍ. OSTRAVA MÁ K DISPOZICI ŘADU NÁSTROJŮ, KTERÉ KE KOORDINACI SVÉ BUDOUCÍ PODOBY VYUŽÍVÁ. STRANOU NECHTĚJÍ ZŮSTAT ANI JEDNOTLIVÉ MĚSTSKÉ OBVODY, KTERÉ SPRAVUJÍ VĚTŠINU POZEMKŮ A REALIZUJÍ MNOHÉ INVESTIČNÍ PROJEKTY.

MĚSTSKÝ OBVOD SVINOV SE PROTO PROSTŘEDNICTVÍM SVÉ KOMISE INVESTIČNÍ, GRANTOVÉ A VÝSTAVBY ROZHODL OSLOVIT KATEDRU ARCHITEKTURY STAVEBNÍ FAKULTY VŠB-TUO. ÚKOLEM SPOLEČNÉ STUDENTSKÉ PRÁCE ZPRACOVANÉ POD VEDENÍM DOC. ING. ARCH. EVY ŠPAČKOVÉ, PH.D., BYLO ANALYZOVAT ÚZEMÍ OBVODU, STANOVIT HRANICI ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ A V JEHO RÁMCI VYTIPOVAT PLOCHY, KTERÉ JE MOŽNÉ V BUDOUCNU ROZVÍJET. DÁLE SE STUDENTI V SAMOSTATNÝCH PROJEKTECH VĚNOVALI VYBRANÝM ÚZEMÍM, PRO KTERÉ ZPRACOVALI NÁVRHY JEJICH BUDOUCÍHO ROZVOJE.

JESTLIŽE JE ANALÝZA CELÉHO ÚZEMÍ PRAKTICKÝM NÁSTROJEM DALŠÍHO ROZVOJE, PROJEKTY PRO JEDNOTLIVÁ ÚZEMÍ JSOU SPÍŠE INSPIRAČNÍ A PODNĚTNÉ. MĚLY BY POUKÁZAT NA MOŽNOSTI A VÉST K DALŠÍMU PŘEMÝŠLENÍ, NA KTERÉ INVESTIČNÍ ZÁMĚRY UPŘÍT POZORNOST A KTERÁ MÍSTA PROMĚNIT. DETAILNÍ ŘEŠENÍ JE PAK ÚKOLEM PRO DALŠÍ ARCHITEKTY A PROJEKTANTY.